1. INTRODUKTION

50Lappen.se erbjuder via internet en elektronisk mötes- och marknadsplats ("Tjänsten/ Tjänst”) där en registrerad medlem ("Medlemmen") kan köpa och sälja tjänster från och till andra medlemmar på nedanstående villkor ("Villkoren"). 50Lappen.se tillhandahåller alltså endast en tjänst där medlemmarna på ett lätt och billigt sätt kan marknadsföra och sälja sina tjänster, medlemmarna betalar de eventuella skatter och avgifter som kan uppkomma vid försäljning av tjänsten. Detta avtal anger villkoren för Ert användande av tjänsterna som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.50lappen.se ("Webbplatsen"). Om Ni inte accepterar att bli bunden till dessa villkor har Ni inte rätt att använda eller få tillgång till vår tjänst.

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålles genom att fylla i registreringsformuläret ("Bli medlem"). Genom registreringen accepterar Ni Villkoren och Ni åtar Er att följa de instruktioner och regler som ges avseende Tjänsten och i enlighet med Svensk lag. Om Ni registrerar Er som ett företag bekräftar Ni att Ni har behörighet och befogenhet att binda företaget till dessa villkor. Vår Tjänst är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller av temporärt eller definitivt avstängda Medlemmar. Om Ni är under 18 får Ni endast använda Tjänsten med målsmans godkännande eller under dennes tillsyn. Om Ni inte iakttar detta får Ni inte använda Tjänsten. Ni måste välja ett alias och loginnamn vid registreringen. Ni är själv ansvarig för alla vidtagna handlingar under Ert alias, loginnamn och lösenord, och Ni har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda Ert eget alias, loginnamn och lösenord. Ni skall på bästa sätt tillse att Ert lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Ni har inte rätt att överlåta eller sälja Ert alias, login namn eller lösenord till utomstående. Ni får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Ert alias, loginnamn eller lösenord. Ni måste omedelbart kontakta supporten på Webbplatsen om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. Vi använder många tekniska lösningar för att kontrollera riktigheten av den information som våra Medlemmar lämnar vid registreringen på Webbplatsen. Eftersom det emellertid är svårt att kontrollera Medlemmars identitet på internet kan vi inte garantera att den identitet som våra Medlemmar angivit är korrekt och inte heller giltigheten av den information som Medlemmar lämnar på Webbplatsen. Vårt omdömessystem för värdering av alias kan också hjälpa Er att utvärdera den Medlem som Ni handlar med. Vi uppmanar Er att kommunicera med eventuella handelspartners genom att använda de verktyg som finns tillgängliga på Webbplatsen.

3. ANNONSERING OCH FÖRSÄLJNING

En Medlem som erbjuder sig att sälja en tjänst ("Säljaren") är bunden att genomföra samtliga sålda tjänster. Säljaren måste ange korrekt och tillräcklig information om tjänsten och villkor för försäljningen ("Objektsbeskrivning") utan att utelämna sådan information som påverkar värdet på den erbjudna tjänsten. För att kunna tillhandahålla en effektiv Tjänst kan vi begränsa det antal försäljningar på Webbplatsen som Ni tillåts ha aktiva samt även i övrigt begränsa Era aktiviteter på Webbplatsen. Ni kan sälja alla slags tjänster på Webbplatsen under förutsättning att Ni följer de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. Ni tillåts alltså inte att sälja tjänster som inte är i enlighet med svensk lagstiftning, strider mot god sed, är kränkande eller som på annat sätt kan uppfattas som otillbörliga. Ni är skyldig att försäkra Er om att en tjänst inte är olaglig att sälja. Ni måste också försäkra Er om att det är lagligt att sälja och exportera Tjänsten till en person om denne är bosatt i ett annat land och att även köparens lands lagstiftning följs. Ni är skyldig att avsluta en försäljning av en tjänst som har saluförts på Webbplatsen när ett köp har ingåtts. Ni är skyldig att noga kontrollera all information om den saluförda tjänsten och omedelbart vid upptäckten av felaktig information göra ett tillägg till tjänstens beskrivning eller om möjligt korrigera den felaktiga informationen. Tjänstebeskrivningen, såsom den specificerats av Säljaren, utgör försäljningsvillkoren mellan Säljaren och Köparen. Länkning eller hänvisning till andra villkor är inte tillåtet. Eventuell frakt- och speditionsvillkor måste inkluderas i beskrivningen av tjänsten. Försäljningsvillkoren i tjänstebeskrivningen av tjänsten som specificerats av Säljaren är underkastade dessa Villkor och tillämplig lagstiftning, Säljaren är skyldig att tillse att försäljningsvillkoren inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning. Medlemmar accepterar att inte aktivt stödja eller sprida information om konkurrerande tjänster. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som avses med konkurrerande tjänster. Vi har rätt att marknadsföra en tjänst som säljs på Webbplatsen på annat sätt än vad som angivits av Säljaren då föremålet registrerades. Vi har också rätt att flytta eller avsluta en tjänst på grund av tekniska omständigheter inom eller utanför vår kontroll. Vi har rätt att avsluta en Tjänst om en Medlem har registrerat en tjänst som strider, eller kan uppfattas som stridande, mot dessa Villkor eller mot lag. Tjänsten kommer i dessa fall markeras som otillåten. Säljaren är i sådant fall fortfarande skyldig att betala eventuella kostnader i samband med registreringen. Vi förbehåller oss rätten att skicka Ip-nummer samt all information om Säljaren till Svenska myndigheter om vi finner det nödvändigt.

4. KÖPARE

Ni har möjlighet att handla alla tjänster om Ni uppfyller de krav som Säljaren angivit på Webbplatsen. En Medlem som har köpt en tjänst ("Köparen") är bunden till ett föregående köp när ett tillägg till tjänstebeskrivningen har gjorts om tillägget medför en försämring för köparen. Medlemmen är då berättigad att återkalla köpet. Alla köp är bindande för både Köparen och Säljaren. Köparen är skyldig att genomföra ett avtal som har slutits med Säljaren om försäljningsvillkoren inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning. Köparen accepterar att följa den svenska lagstiftningen samt villkor. Säljaren och Köparen är skyldiga att hjälpas åt i samband med slutförandet av tjänsten.

5. PROVISION OCH PRISLISTA

I samband med försäljning av tjänster genom vår Webbplats samt användande av våra tilläggstjänster kommer debitering att ske enligt vår gällande Prislista som ingår i dessa Villkor. Provision och avgifter för eventuella tilläggstjänster debiteras i enlighet med den Prislista som gäller vid beställningen av tjänsten. Samtliga priser och avgifter för Tjänsterna skall, om lämpligt, anges i SEK inklusive moms om inte annat särskilt angivits av oss. Säljaren skall betala samtliga avgifter som kan hänföras till användningen av våra tjänster och vår Webbplats samt alla eventuella skatter i samband därmed. Förmedlingsavgiften till 50lappen.se kvarstår även om tjänsten ej genomförs.

5. PRISLISTA

Av varje såld tjänst utgår ett arvode á 20% av köpeskillingen. Där ingår alla avgifter till och från Payson samt avgifter till och från Redberry Bird HB. Redberrybird HB står ej för eventuella skatter och avgifter som berör dig som privatperson eller företag.

6. ANSVAR

Vi är inte någon arbetsgivare. Däremot är Webbplatsen ett forum som tillåter registrerade Medlemmar att marknadsföra, sälja och köpa tjänster som är tillåtet enligt svensk lagstiftning. Vi granskar aldrig tjänsterna som införts av Medlemmar, vi säljer inte heller några av de tjänster som saluförs på Webbplatsen. Vi har således ingen kontroll över tjänsternas kvalitet, säkerhet, laglighet, eller sanningsenlighet eller riktigheten av tjänsten, ej heller över Säljarnas förmåga att sälja tjänsten och Köparnas förmåga att köpa densamma. Ni accepterar att ta fullt ansvar för att Era handlingar utförs enligt gällande lag.

Vi kontrollerar inte den information som via andra Medlemmar gjorts tillgänglig på Webbplatsen. Det kan hända att Ni finner andra Medlemmars uppgifter stötande, farliga, oriktiga eller vilseledande. Vänligen var försiktig och använd sunt förnuft när Ni använder Webbplatsen. Notera också att det finns möjlig risk att Ni handlar med minderåriga eller människor som agerar under falska förespeglingar. Genom att använda Webbplatsen accepterar Ni dessa risker, och accepterar även att vi inte är ansvariga för handlingar och underlåtelser från Medlemmars sida.

Skulle Ni ha något krav gentemot annan Medlem till följd av denne Medlems användning av Webbplatsen accepterar Ni att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från vår sida, och Ni befriar oss (samt vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.

Vi ansvarar inte för en Medlems förlust av data eller för att ett köp förvrängts eller inte har nått Köpare eller Säljare. Vi är inte ansvariga om uppfyllandet av våra skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av sådana omständigheter utom vår kontroll som vi rimligen inte hade kunnat förutse, och vars konsekvenser vi rimligtvis inte hade kunnat undvika eller övervinna (såsom myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, driftstopp i det allmänna kommunikationssystemet etc). En Medlem måste under tiden ovanstående hinder föreligger i möjligaste mån utföra sina skyldigheter.

Vi (och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster, och handhavandet av Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Webbplatsen och våra tjänster tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid. Vårt ansvar för en Medlem är under alla omständigheter begränsat till ersättning för direkta skador som inte i något fall skall överstiga ett halvt prisbasbelopp (såsom det definieras i Lag om Allmän Försäkring 1992:381) vid tiden för skadan.

7. ER INFORMATION

"Er Information" avser den information som Ni lämnar till oss eller andra Medlemmar i samband med utnyttjande av Tjänsten inklusive registrering, budgivning, listning eller omdöme (inklusive, utan begränsning, beskrivningar av auktionsföremål), Era meddelanden på anslagstavlor och allt annat material som Ni företer på Webbplatsen. Ni är ensam ansvarig för Er Information och vi agerar blott som en kanal för Er distribution och publicering av Er Information på nätet. Begränsningar Er Information och Era aktiviteter på Webbplatsen får inte:

Rättigheter

För att göra det möjligt för oss att använda Er Information ger Ni oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, licensierbar (till flertalet underlicenstagare) rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken, publicering och databaser som Ni har avseende Er information, i alla nu kända och ännu inte kända media. Ni avsäger Er också alla moraliska rättigheter Ni har avseende Er Information i den utsträckning lagen tillåter.

Tillgång och olovligt förfogande

Ni accepterar att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg för att få tillgång till Webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande. Dessutom accepterar Ni att inte: (i) vidta någon åtgärd som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor börda på vår infrastruktur; (ii) kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten något innehåll (utom Er Information) från Webbplatsen utan vårt respektive vederbörande tredje parts föregående skriftliga tillstånd; (iii) störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Webbplatsen; eller (iv) kringgå våra automatiska verktyg eller processer eller andra av våra tillvägagångssätt för att förhindra eller begränsa tillgången till Webbplatsen. Vi tillåter inte att Ni gör utdrag eller återanvänder större delar av vår Webbplats eller gör systematiska och upprepade utdrag eller återanvändningar av mindre delar av vår Webbplats.

Er användning av Övriga Medlemmars Information

För att underlätta samspelet bland Medlemmarna tillåter vår tjänst begränsad tillgång till andra Medlemmars kontaktinformation. Som Säljare har Ni tillgång till alias, och annan kontaktinformation avseende Köparen, och som Köpare har Ni tillgång till alias, och annan kontaktinformation avseende Säljaren. Notera att Er användning av andra Medlemmars information är begränsad i enlighet med dessa Villkor.

8. HANDHAVANDE AV PERSONUPPGIFTER

Ni accepterar att Era personuppgifter bearbetas i enlighet med vad som anges i vår Integritetspolicy som utgör del av dessa Villkor. Vänligen notera att Er Information kan lagras och bearbetas på våra servrar utanför EES- området i länder med mindre stränga dataskyddslagar än i Sverige, t ex USA. Vi kommer att bevara och överföra Er Information i en säker och konfidentiell miljö. Om Ni har invändningar mot att Er Information överförs eller används på detta sätt skall Ni inte registrera Er.

Ni accepterar att inte behandla personuppgifter om andra Medlemmar utan skriftligt medgivande från den andra Medlemmen eller efter att på annat sätt ha säkerställt rätten till att utföra sådan behandling. All information som en Medlem får om en annan Medlem i samband med användning av Tjänsten får endast användas till att slutföra transaktioner ingångna via Tjänsten. Det är således inte tillåtet att använda en annan Medlems e-postadress för direkta marknadsföringsändamål eller andra typer av oönskad e-post. Brott mot denna bestämmelse kan resultera i avstängning från Tjänsten.

9. MEDDELANDEN

Meddelanden från oss till Er återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Er till oss skall sändas på sätt som anges på Webbplatsen. Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till en Medlem så snart meddelandena gjorts tillgängliga. Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter det att motparten postat handlingarna.

10. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Dessa Villkor träder i kraft när Medlemmen har registrerat sig som Medlem och gäller tills vidare. Medlem har rätt att avsluta sitt medlemskap genom att sända oss ett e-postmeddelande. Medlemmen har därefter inte rätt att lista nya föremål för försäljning eller att lämna bud i någon auktion. Medlemskapet upphör automatiskt när Medlemmens samtliga pågående auktioner och budgivningar avslutats och vi har erhållit betalning för utestående skulder. Vi har rätt att tills vidare avstänga en Medlem som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor. Om en Medlem har erhållit negativ omdömespoäng kan denne komma att avstängas från Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta en Medlems medlemskap i Tjänsten. En Medlem som har avstängts från Tjänsten eller vars medlemskap har upphört har inte rätt att återregistrera eller använda en annan Medlems konto utan att särskilt tillstånd erhållits av oss. Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsten och avsluta samtliga medlemskap.

11. TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

Svensk lag gäller för användaravtalet inklusive dessa Villkor. Tvister avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av användaravtalet och dessa Villkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Skaraborgs tingsrätt enhet Skövde skall vara första instanss.